TILL FÖRSÄLJNING:

ARVIDSJAURS ALLMÄNNINGS HISTORIA
Inför den instundande markavvittringen höll landshövding P.H. Widmark den 4 sept. 1875 möte med sockenmännen i Arvidsjaurs socken, där han lade förslaget att vid avvittringen skulle ¼ av det tillkommande skogsanslaget avsättas till en gemensam sockenallmänning. Mummel och sorl, hostningar och nervösa skrapningar med lädersulor mot ojämna golvtiljor, några klart uttalade nej, varefter landshövdingen fann frågan med enhälligt ja besvarad, samt förklarade mötet avslutat.

Så lär det ha gått till men ingen vet säkert. Men den muntliga traditionen tyder på att motståndet varit kompakt.

Hur som helst påbörjades avvittringen av kronans mark till bönderna och den 9 nov. 1877 bekräftades bildandet av Arvidsjaur Allmänningsskog. Den omfattade då 23 782 ha varav 14 695 produktiv skogsmark. Den så kallade nybyggesepoken pågick sedan till 1910 och vid dessa avvittringar tillfördes 3 620 ha varav 2 143 ha produktiv skogsmark. I vissa andra socknar bildades på denna tid ”nybygges allmänningar”. Kopplingen mellan kommunen och allmänningen var till en början mycket stark , kommun och allmänningsstämma hölls samtidigt fram till 1922 då nya allmänningsreglemente tillkom och stämmorna hölls var för sig. Skogen sköttes av Domänverket fram till 1940 då Allmänningen bildade egen förvaltning.

Allmänningen har genom tiden stöttat kommunen och dess invånare på olika sätt, vid sekelskiftet gick avkastningen till stor del in i kommunens drift som t.ex. Prästerskapets avlöning, byggande av skolhus, allmän väghållning mm. Efter bildandet av egen förvaltning började större del gå till delägarna i form av bidrag till jordbruket och elektrifieringen mm. I dag uppgår Allmänningen till ungefär 32 000 ha, varav 24 000 produktiv skogsmark. Årligen utbetalas 2,2 - 2,5 miljoner kr till delägarna och olika byggdeprojekt. Hur pengarna fördelas kan ni se i bidragsförteckningen.

Allmänningsstämma hålls två ggr / år vanligen i slutet av maj och början på december. Allmänningen ägs av ägarna till fastigheter inom kommunen som har i mantal satt jord. D.v.s. ca: 1 040 fastigheter som ägs av drygt 1600 delägare.