TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - GENERELLA BESTÄMMELSER
Utdelning till jord- och skogsbruket sker endast till fastigheter inom kommunen där styrkt delaktighet i Allmänningen föreligger.

Utdelningen får nyttjas endast av sådana fastigheter som finns upptagna i av Lantmäterimyndigheten i Norrbotten upprättad fastighetsbeteckning, där andelstal i Allmänningen föreligger.

Om en delägare äger flera fastigheter räknas fastigheterna som en brukningsenhet.

Utdelningsmaximering 80 000 :- / år per brukningsenhet.
Undantag: Skogsbilvägar se sid. 5

Delägare skall dock inte genom ägarandelar i olika brukningsenheter kunna få utdelning utöver maximibelopp.

UTDELNINGEN SKALL SÖKAS SAMMA ÅR SOM ÅTGÄRDEN UTFÖRS

Delägare kan dock söka utdelning för föregående år, det görs då ett avdrag på 10% för administrativa kostnader.

SAMTLIGA UTDELNINGAR LIGGER UNDER TAKET

OBS!
Ange fastighetsförteckning och personnummer.


Lämna gärna ett kontonummer där pengarna skall sättas in.

SISTA ANSÖKNINGSDAG


Sista dag för ansökan om utdelning är 20/12 2023